Regulamin konkursu Powerstrips®REGULAMIN KONKURSU „MONTAŻ Z... MOŻLIWOŚCIĄ ZDJĘCIA"

 

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator”- działalność gospodarcza tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431

2. „Koordynator w serwisie Facebook” - „dotPR Wartecki, Skowronek, Łaźniewski” sp.j. z siedzibą w Poznaniu (60-406), przy ul. Dąbrowskiego 308, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, zwana dalej „Koordynatorem”.

3. „Koordynator na Stronie konkursowej” - działalność gospodarcza Grupa Tense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wolsztyńskiej 7/3, 60-361 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400529, NIP 779-240-15-79

4. „Regulamin”- niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Montaż z… możliwością zdjęcia” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

5. „Konkurs”- Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Montaż z… możliwością zdjęcia” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

6. „Facebook”- serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie realizowany jest Konkurs.

7. „Fanpage”- profil o nazwie „tesa” w serwisie Facebook, dostępny pod adresem www.facebook.com/tesa.polska

8. „Aplikacja” - aplikacja konkursowa w serwisie Facebook o nazwie „Montaż z… możliwością zdjęcia” dostępna pod adresami www.konkurstesapowerstrips.pl

9. „Strona konkursowa” - strona konkursowa o nazwie „Montaż z… możliwością zdjęcia” dostępna pod adresem: www.konkurspowerstrips.pl    

10. „Uczestnik”- użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

11. „Użytkownik Serwisu” - Użytkownik posiadający zarejestrowane konto na Facebooku.

12. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

13. „Laureat” - Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, a jego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję konkursową.

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany na następujących stronach:

  • < > serwisie www.facebook.com z wykorzystaniem aplikacji konkursowej „Montaż z… możliwością zdjęcia” zamieszczonej na Fanpage’u tesa z linkiem do domeny www.konkurstesapowerstrips.pl. Zarządzanej przez Koordynatora w serwisie Facebook.

    Na stronie „Montaż z… możliwością zdjęcia” zamieszczonej pod adresem www.konkurspowerstrips.pl zarządzanej przez Koordynatora na Stronie konkursowej.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez dodanie zgłoszenia poprzez formularz na jednej z wymienionych wyżej stron. Zgłoszenia dodawane za pośrednictwem Aplikacji oraz Strony konkursowej są równoważne - rozumie się przez to równe i sprawiedliwe rozpatrywanie zgłoszeń z obu serwisów. Przy wyborze Laureatów Organizator oraz Komisja konkursowa będą brać pod ocenę wszystkie zgłoszenia przesłane za pośrednictwem Aplikacji oraz Strony konkursowej. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin i dokonując zgłoszenia akceptuje charakter wyłonienia Laureatów, w tym możliwość przyznania nagród uczestnikom, którzy dokonali zgłoszenia konkursowego za pośrednictwem innej strony niż Uczestnik, ale jednocześnie strony ujętej w Regulaminie w §1 w punkcie 1.  

3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda w całym Konkursie.

5. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Fanpage’u, w Aplikacji lub na Stronie konkursowej.

6. Na potrzeby Konkursu Organizator przygotował stronę informacyjną pod adresem www.tesa.pl/konkurs, która do momentu rozpoczęcia Konkursu stanowić będzie źródło informacji, a po rozpoczęciu Konkursu (tj. rozpoczęciu I Etapu) stanowić będzie przekierowanie do Strony konkursowej www.konkurspowerstrips.pl.

§2

Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 4 czerwca 2017 r. (dalej: „Okres Konkursowy”) i składa się z następujących etapów (dalej: „Etapy”):

1) I Etap: od dnia 10 kwietnia 2017 r. do dnia 16 kwietnia 2017 r. (dalej: „I Etap”);

2) II Etap: od dnia 17 kwietnia 2017 r. do dnia 23 kwietnia 2017 r. (dalej: „II Etap”);

3) III Etap: od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (dalej: „III Etap”);

4) IV Etap: od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 7 maja 2017 r. (dalej: „IV Etap”);

5) V Etap: od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 14 maja 2017 r. (dalej: „V Etap”);

6) VI Etap: od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 21 maja 2017 r. (dalej: „VI Etap”);

7) VII Etap: od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 28 maja 2017 r. (dalej: „VII Etap”);

8) VIII Etap: od dnia 29 maja 2017 r. do dnia 4 czerwca 2017 r. (dalej: „VIII Etap”),

przy czym Okres Konkursowy nie obejmuje okresu weryfikacji wszystkich Zgłoszeń, wyłaniania wszystkich Laureatów, wydawania wszystkich Nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji w Konkursie.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

a) Posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

b) Jest osobą pełnoletnią (na chwilę dokonywania zgłoszenia w Konkursie), posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

c) Posiada dostęp do Internetu.

d) Posiada dostęp do portalu Facebook.com (tylko w przypadku przesyłania zgłoszenia poprzez Aplikację).

e) Zapoznała się z treścią Regulaminu - przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz Koordynatorów oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili na portalu Facebook lub przesyłanie zgłoszeń naruszających szeroko pojęte normy etyczne i moralne, w szczególności:

1) zawierających treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

2) zawierających treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

3) zawierających treści niezgodne z prawem;

4) zawierających treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

5) naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek, jak również prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych;

6) naruszających dobre obyczaje;

7) nawiązujących do marek lub produktów konkurencyjnych wobec marki tesa;

8) nie spełniających innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych wprowadzonych przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym po jego zarejestrowaniu.

8. Organizator zastrzega prawo do rejestrowania danych identyfikujących Uczestnika, których zakres określa polityka prywatności Strony konkursowej i Aplikacji. Organizator może ograniczyć dostęp do Strony konkursowej i Aplikacji dla danego adresu IP, jeżeli stwierdzi dokonywanie z tego adresu IP Zgłoszeń przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń lub też jeżeli stwierdzi wpływanie na przebieg Konkursu w sposób nieuprawniony, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do Strony konkursowej / Aplikacji lub inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie Strony konkursowej. Organizator może wykluczyć Zgłoszenia takiego Uczestnika z Konkursu lub pozbawić go prawa do Nagrody.

§3

Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych, jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie Facebook (www.facebook.com) oraz na Stronie konkursowej (www.konkurspowerstrips.pl), a także zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook lub drogą mailową, na wskazany (przesłany w formularzu lub udostępniony inną drogą) przez Uczestnika adres e-mail.

3. Administratorem danych osobowych jest tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431.

§4

Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie w Okresie Konkursowym łącznie wszystkich wskazanych poniżej czynności:

1) zakup dowolnego Produktu z serii tesa Powerstrips/dowolnych Produktów z serii tesa Powerstrips w Okresie Konkursowym, stwierdzony jednym dowodem dokonania zakupu w postaci paragonu fiskalnego (z datą zakupu z okresu obowiązywania konkursu);

2) zachowanie oryginału dowodu dokonania Zakupu Promocyjnego w postaci paragonu fiskalnego;

3) wypełnienie zgłoszenia w Aplikacji konkursowej lub na Stronie konkursowej poprzez:

a) podanie swoich danych osobowych - w tym: data urodzenia, imię, nazwisko i adres e-mail;

b) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem;

c) dodanie zdjęcia pokazującego wykorzystanie zakupionego produktu z serii tesa Powerstrips

d) zachowanie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie Zakupu produktu z serii tesa Powerstrips

e) w przypadku wygranej okazanie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie Zakupu produktu z serii tesa Powerstrips, poprzez wysyłkę zdjęcia lub skanu paragonu


2. Jedna osoba może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. W przypadku, gdy w Konkursie jest dokonane więcej niż jedno Zgłoszenie oparte na tym samym dowodzie dokonania Zakupu, Organizator uwzględnia w Konkursie wyłącznie pierwsze dokonane Zgłoszenie. Jeden dowód dokonania Zakupu może stanowić podstawę wyłącznie jednego Zgłoszenia w Konkursie.

4. Oryginał dowodu dokonania Zakupu produktu z serii tesa Powerstrips w postaci paragonu fiskalnego potwierdza dokonanie Zakupu w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) paragon fiskalny jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez Punkt Sprzedaży, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2) paragon fiskalny nie jest uszkodzony - tzn. nie budzi wątpliwości co do zawartych na nim treści czy ich autentyczności, a w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3) w liście zakupów na paragonie jest słowo pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu z serii tesa Powerstrips bądź też na paragonie widnieje adnotacja punktu sprzedaży, w którym dokonano Zakupu pozwalająca stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu z serii tesa Powerstrips.

5. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych przesłanych przez wyłonionych laureatów Konkursu. Jeśli na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód dokonania Zakupu nie jest autentyczny, Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia takiego Uczestnika z Konkursu lub pozbawić tego Uczestnika prawa do Nagrody. W takim przypadku wyłoniony zostanie nowy laureat. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Konkursu.

6. Uczestnik Konkursu w trakcie trwania całego Konkursu może zdobyć jedną nagrodę przyznaną przez Komisję konkursową.

7. Laureatów nagród wskazuje Komisja konkursowa.

8. Zgłoszenia dodane w Aplikacji lub na Stronie konkursowej po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję konkursową przy przyznawaniu nagród. Przy czym o dokonaniu Zgłoszenia w terminie decyduje data serwera obsługującego Stronę konkursową lub Aplikację.

9. Zdjęcia przez Uczestników w ramach dokonywanych w Konkursie Zgłoszeń są publikowane w Aplikacji oraz na Stronie konkursowej. Organizator publikuje zdjęcia w terminie do 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia danego Zgłoszenia, po przejściu moderacji.

§5

Nagrody i tryb ich przekazania

Organizator przewidział następujące nagrody w Konkursie (dalej: „Nagrody”):

1) nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych (dalej: „Nagroda I Stopnia”), wydana w formie karty przedpłaconej

2) nagroda pieniężna w wysokości 100 złotych (dalej: „Nagroda II Stopnia”), wydana w formie karty przedpłaconej

2.2. Organizator przewidział w Konkursie 8 Nagród I Stopnia i 160 Nagród II Stopnia.

2.3. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.

2.4. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo do nie więcej niż 1 (jednej) Nagrody w Konkursie podczas jego trwania.

2.5. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust. 4.1., podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodane świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania opcjonalnej, dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania opcjonalnej, dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu posiadającego dowód zakupu produktu w czasie trwania konkursu.

5. Fundatorem nagród jest tesa tape Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 782-22-81-431.

§6

Wydanie nagrody

1. W terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia każdego z Etapów, Komisja kierując się swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory estetyczne, kreatywność i oryginalność ogłoszenia, a także zgodność Zgłoszenia z Regulaminem, wybierze każdorazowo do 21 Uczestników, których Zgłoszenia z danego Etapu zostały w tym Etapie ocenione przez Komisję jako najlepsze - tzn. najbardziej kreatywne, oryginalne i pomysłowe, którzy po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej uzyskają prawo do Nagrody. Z 21 uczestników wyłonionych przez Komisję 20 otrzyma Nagrody II Stopnia, a 1 Uczestnik otrzyma Nagrodę I Stopnia.

2. Lista Laureatów Nagród I i II Stopnia z danego Etapu publikowana zostanie w Aplikacji konkursowej w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od upływu terminu na weryfikację Laureatów Nagród I i II Stopnia z danego Etapu.

3. Aby otrzymać nagrodę, Laureat zobowiązany jest w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych przesłać wiadomość mailową na adres: marketing.tesa@tesa.com zawierającą dane w postaci Imienia i Nazwiska, danych adresowych, numeru kontaktowego oraz zdjęcia potwierdzenia zakupu - paragonu fiskalnego.

4. Wiadomość mailowa wysłana przez Laureata, o której mowa w powyższym punkcie musi zostać wysłana z tego samego adresu e-mail, jaki został przez Laureata użyty w Zgłoszeniu konkursowym. W przypadku wysłania przez Laureata do Organizatora wiadomości mailowej z innego adresu e-mail, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

6. Nagrody dostarczone zostaną za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Organizator odmówi wydania nagrody osobie, która podczas wydawania nagrody okaże się niepełnoletnia. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością fundatora nagród.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagrody w przypadku zmiany danych (w tym np. adresu) Laureata lub wskazania błędnych danych adresowych przez Laureata.

§7

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie e-mail na adres: marketing@getmoresocial.pl w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Fanpage’u lub Stronie konkursowej listy nagrodzonych.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§8

Prawa autorskie

8.1. Wykorzystanie w Zgłoszeniu zdjęć jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tych zdjęć pełnia autorskich praw majątkowych oraz że zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku, gdy zdjęcia zgłaszane do Konkursu obejmują wizerunek Uczestnika lub osób trzecich, Uczestnik oświadcza że przysługuje mu prawo do nieodpłatnego dysponowania wizerunkiem utrwalonych na zdjęciach osób trzecich na potrzeby Konkursu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość powyższych oświadczeń.

8.2. W każdym przypadku i w każdym czasie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.1. powyżej. Organizator może poprosić Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień lub przedstawienie dokumentów, z których wynika uprawnienie do korzystania z cudzych utworów, znaków towarowych czy wizerunku osób trzecich na potrzeby Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez zdjęcia wykorzystane w tym Zgłoszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w pkt. 8.1 powyżej. Organizator ma prawo wystosować żądanie w każdym czasie podczas trwania Konkursu, nie później jednak niż na 7 (siedem) dni przed ostatecznym terminem wydania Nagród w Konkursie. Uczestnik powinien złożyć wyjaśnienia lub przedstawić żądane dokumenty w siedzibie Organizatora, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, poprzez ich dostarczenie osobiste, przesyłką kurierską lub listem poleconym (na koszt Uczestnika) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania od Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mailowej, wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego. Do czasu zakończenia procedury weryfikacji prawdziwości oświadczeń, o których mowa w pkt. 8.1. powyżej, Organizator ma prawo wstrzymać wydanie Nagrody temu Uczestnikowi na czas do 30 (trzydziestu) dni.

8.3. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zdjęć na polach eksploatacji obejmujących:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ppkt. 2) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8.4. W przypadku, gdy zdjęcia zgłaszane do Konkursu obejmują wizerunek Uczestnika lub osób trzecich, Uczestnik zezwala Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonych na zdjęciach osób w zakresie i na polach eksploatacji, o których mowa w pkt. 8.3. powyżej.

8.5. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć w ramach reklamy lub promocji Organizatora lub jego produktów.

8.6. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do zdjęć.

8.7. Z chwilą dokonania Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać osobistych praw autorskich do zdjęć.

8.8. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od każdego z Laureatów zawarcia pisemnej umowy z Organizatorem przenoszącej autorskie prawa majątkowe do zdjęć, na polach eksploatacji, o których mowa powyżej, z prawem do wykonywania praw zależnych do zdjęć oraz zezwoleniem na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonych na zdjęciach osób.

§9

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Aplikacji oraz na Stronie konkursowej, pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć naprawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.

read more